Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Eetwinkel Zuuver, Graaf Adolfstraat 48, 9717 EH Groningen.

Artikel 1: Geldigheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.
 • Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
 • Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van onze opdrachtgever.

Artikel 2: Aanbiedingen

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend en leiden eerst tot een overeenkomst, wanneer die aanbieding na de aanvaarding door opdrachtgever niet schriftelijk door ons wordt herroepen, dan wel door ons wordt uitgevoerd.
 • Is de aanbieding door een tussenpersoon (vertegenwoordiger) gedaan, dan geldt het bepaalde onder lid a. dienovereenkomstig.
 • Een herroeping zal uiterlijk 24 uur na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.

Artikel 3: Prijzen

 • Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd met maximaal 10% op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen, evenals om andere redenen, zoals loonstijgingen, verhoging van onze inkoopprijzen/kosten van vervoer/materiaalprijzen, ook wanneer die het gevolg zijn van wijzigingen in valutaverhoudingen. Prijsverhogingen met meer dan het overeengekomen bedrag geven opdrachtgever het recht deze overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 • Prijzen zijn exclusief BTW.
 • Wanneer levering buiten Nederland is overeengekomen zijn de daaruit voortvloeiende overheidsheffingen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Overmacht

 • In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de oorzaak van de overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.
 • Bij blijvende overmacht is opdrachtgever gehouden om in een redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de zaken dat inmiddels mocht zijn afgeleverd.
 • Onder overmacht wordt onder meer, derhalve niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, vervoersstremmingen, tekortkomingen van onze toeleveranciers met betrekking tot door ons ter zake van de verkoop aan opdrachtgevers gesloten overeenkomende inkoopovereenkomsten, en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

Artikel 5: Levering

 • Door ons bij de aanbieding opgegeven leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij anders wordt overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • De levering geschiedt indien niet anders overeengekomen af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit blijkens de overeenkomst door of namens ons wordt afgeleverd.
 • Opdrachtgever is verplicht om binnen 10 werkdagen na schriftelijke mededeling dat de gekochte zaken beschikbaar zijn deze zaken af te nemen.
 • Als opdrachtgever niet heeft voldaan aan enige betalingsverplichting uit vorige soortgelijke leveringen of in verzuim is met het stellen van een krachtens de overeenkomst verlangde zekerheid, zijn wij gerechtigd de aflevering van de gekochte zaken op te schorten.
 • Bij gebreke van tijdig afnemen van de zaken door opdrachtgever zullen wij zonder ingebrekestelling en onverminderd ons recht op schadevergoeding de overeenkomst kunnen ontbinden al dan niet na de zaken aanvankelijk op kosten van opdrachtgever in ons magazijn of elders te hebben opgeslagen.
 • In geval van opslag zal opdrachtgever bericht krijgen waar en tot wanneer hij de zaken alsnog kan afnemen, waarbij als opschortende voorwaarde geldt dat de opslagkosten, waarvan wij dan opgave zullen doen, zijn betaald.
 • Het risico van de gekochte zaken is voor opdrachtgever van het tijdstip van de aflevering af, als hoedanig geldt de datum waarop opdrachtgever de zaken afneemt dan wel, indien dat niet tijdig geschiedt, de datum volgende op die waarop de uiterste dag daarvoor is verstreken.
 • h. Is overeengekomen dat wij de zaken bezorgen dan is het risico voor opdrachtgever vanaf de bezorging of, zo de zaken door opdrachtgever niet in ontvangst worden genomen, de datum waarop de zaken ter bezorging zijn aangeboden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Indien opdrachtgever door de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt en wij daarvoor verbintenisrechtelijk aansprakelijk zijn, bedraagt onze vergoedingsplicht, voor zover onze verzekering die schade niet dekt, en behoudens ingeval van opzet of grove schuld onzerzijds of zijdens onze leidinggevende ondergeschikten, nimmer meer dan een bedrag als volgt vast te stellen: - Bij leveringen tot EUR 500,- exclusief omzetbelasting maximaal de factuurwaarde exclusief omzetbelasting. - Bij leveringen vanaf EUR 25.000,- exclusief omzetbelasting maximaal 50% van de factuurwaarde exclusief omzetbelasting. - Bij leveringen tussen EUR 500,- en 25.000,-, beide bedragen exclusief omzetbelasting, door vermenigvuldiging van het factuurbedrag met een afnemend percentage, dat voor factuurbedragen van EUR 500,- tot EUR 1.000,- 99% bedraagt, voor factuurbedragen tussen EUR 1.000,- en EUR 1.500,- 98%, enzovoort.
 • ordert opdrachtgever na een levering herstel of vervanging van het geleverde dan kunnen wij in plaats daarvan de koopprijs terugbetalen.
 • c. Rechten verbonden aan door ons geleverde zaken gaan niet op derden over, tenzij anders overeengekomen.
 • d. Opdrachtgever vrijwaart ons ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor onze aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

Atikel 7: Garanties

Hebben wij garantieaanspraken jegens onze toeleverancier dan zullen wij, tenzij die toeleverancier dat heeft uitgesloten, die garantie aan onze opdrachtgever laten zonder zelf nog verplicht te kunnen worden de toeleverancier uit dien hoofde aan te spreken. Daarnaast hebben wij geen enkele garantieverplichting. Wanneer op de door ons gesloten overeenkomst ingevolge het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden Duits recht van toepassing is, beperkt de wettelijke garantieverplichting zich tot 6 maanden.

Artikel 8: Klachten

 • Klachten over de geleverde zaken moeten door opdrachtgever binnen 14 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan ons worden gemeld, bij gebreke waarvan alle aanspraken op grond van artikel 6 van deze voorwaarden voor opdrachtgever vervallen.
 • Klachten over een door ons gezonden factuur moeten door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons worden ingediend.
 • Retourzendingen behoeven door ons niet te worden aanvaard, tenzij wij tevoren schriftelijk onze toestemming daartoe hebben verleend.

Artikel 9: Betaling

 • Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen is te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn opdrachtgever van rechtswege jegens ons in verzuim is en wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd onze overige rechten ingevolge wet, overeenkomst en deze voorwaarden.
 • Betalingen ter zake van opslag en beheer kunnen door ons tussentijds worden gefactureerd.
 • Wij zijn steeds gerechtigd tussentijds zekerheidstelling te eisen voor door opdrachtgever nog te verrichten betalingen.
 • Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever aan ons zonder aanzegging een rente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een gehele maand genomen, over het te vorderen bedrag. Indien betaling in termijnen overeen is gekomen, zal bij niet-tijdige betaling het volledige restant van het verschuldigd bedrag ineens opeisbaar zijn.
 • Indien wij ons genoodzaakt zien om de incasso van onze vorderingen op opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor diens rekening, waarbij de laatste kosten worden berekend conform de op het ogenblik van verhaal geldende tarieven, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 10: Annulering

Annuleringen en wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts mogelijk indien en voor zover daarover met ons schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud/retentierecht

 • De door ons geleverde en te leveren zaken blijven voor rekening en risico van opdrachtgever ons eigendom totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: - De tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, - De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door ons verrichte of te verrichten diensten, - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door opdrachtgever van één of meer met ons gesloten koopovereenkomsten. Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder(s), de curator of de bewindvoerder wijzen op onze eigendomsrechten.
 • Na verzending van een ontbindingsverklaring op grond van verzuim van opdrachtgever kunnen wij ons recht uit het eigendomsvoorbehoud terstond uitoefenen.
 • Indien krachtens het bepaalde in deze voorwaarden op de overeenkomst Duits recht van toepassing is, geldt een verlengd eigendomsvoorbehoud ten aanzien van door ons geleverde zaken, die door opdrachtgever verkocht, bewerkt of verwerkt worden, en wel als volgt:
 • Terugname overeenkomstig het hierboven gestelde laat onverlet ons recht op schadevergoeding wegens niet nakomen.

Artikel 12: Geschillen

 • Op alle overeenkomsten die door ons met rechtspersonen naar Duits recht dan wel natuurlijke personen met de Duitse nationaliteit worden gesloten, is het Duitse recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen welke voortvloeien uit overeenkomsten door ons aangegaan met Duitse afnemers is uitsluitend bevoegd de Rechter van de vestigings- c.q. woonplaats van opdrachtgever.
 • In alle andere gevallen is op de door ons gesloten overeenkomst en daaruit voortvloeiende geschillen Nederlands recht van toepassing.
 • In alle gevallen waarin niet de Duitse Rechter tot kennisneming van het geschil bevoegd is ingevolge het sub a van dit artikel bepaalde, is de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage bevoegd tot het kennisnemen van geschillen, onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter, en onverminderd ons recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde Rechter.


Copyright 2021 - Alle rechten voorbehouden